avcilar escort serifali escort mecidiyekoy escort beylikduzu escort esenyurt escort Ankara Escort Ankara Escort maltepe escort maltepe escort ataşehir escort çekmeköy escort kartal escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort ümraniye escort maltepe escort alanya escort pendik escort bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis
Agriculture Information & Communucation Center

कृषि डायरी

  बेमौसमी तरकारी उत्पादनको लागि प्लास्टिक घर

   k|lts'n df};ddf klg la?jfnfO{ cg's'n jftfj/0f l;h{gf u/L a]df};dL t/sf/L pTkfbg ug{ Knfli6s 3/sf] k|of]u ug]{ ul/G5 . g]kfndf jiff{ ofd -h]7 b]lv ebf} dlxgf ;Dd_ jiff{af6 hfufpg ] / lxpFbofd -d+l;/ b]lv kmfNu'g ;Dd_ lr;f]af6 la?jfnfO{ hf]ufpg t/fO{ tyf dWo kxf8L efudf Knfli6s 3/sf] k|of]u ul/b cfPsf} 5 eg] ] pRr lxdfnL efudf tfkqmd a[l4 ul/ uf]ne]8f sfFqmf h:tf a9L tfkqmd rflxg] t/sf/Lsf] pTkfbgsf nflu Knfli6s u'df] h ] k|of]u ul/b} cfPsf] 5 . Knfli6s 3/sf] dxTjnfO{ ljrf/ u/]/ s[lif k|;f/ sfo{qmd sfof{Gjog lgblzsf tyf gd{;]{ \df  t/fO{, dWo kxf8 tyf pRr kxf8df Knfli6s 3/ lgdf{0fsf] df8] ]n tyf nfut ;dt tf] sL HofdL ] / afF; vr{ ax]ssf  tf] ]lsPsf] nfutdf %) k|ltzt cg'bfgsf] sfo{qmd lhNnfx¿af6 ;+rfng ug{ ;lsg]  Aoa:yf  ul/Psf] 5 .

  Knfli6s 3/ lgdf{0fsf nflu hUuf 5gf]    6}

         slDtdf ^ 306feGbf a9L b}lgs 3fd nfUg] , xfjf v]Ng] t/ x'/L atf; grNg] 

         slDtdf klg % ld6/ eGbf a9L rf}8fO{ ePsf] hldg

  Knfli6ssf] k|of]u g]kfndf Knfli6s 3/sf] nflu ;fdfGotof ;"o{sf] k/fa}hgL ls/0fn] c;/ gug]{ l;Nkfplng (Silpaulin) Knfli6ssf] k|of]u ul/b} cfPsf] 5 t/ Oh/fon, ef/t nufotsf Joj;flos t/sf/L v]tL ug]{ b]zdf ;"o{sf] k|sfz k|z:t l5g]{ u/L lgdf{0f ul/Psf] Knfli6ssf] k|of]u ug]{ ul/Psf] 5 .

  Ø  g]kfndf ;fdfGotof $% b]lv () lh=P;=Pd ;Ddsf] kf/blz{ l;Nkfplng Knli6s k|of]u ug]{ ul/Psf] 5  eg] a9L xfaf rNg] / cl;gf kg]{ 7fpFdf !@) lh=P;=Pd ;Ddsf] Knfli6ssf] k|of]u ug]{ ul/Psf] 5 . hlt a9L lh=P;=Pd sf] Knfli6ssf] k|of]u ul/of] Tolt sd ;"o{sf] k|sfz la?jfn] kfO{ pTkfbg 36\g] ;Defjgf x'G5 t;y{ olb xfjf, x'/L / cl;gfsf] k|sf]k sd 5 eg] $% lh=P;=Pd sf] Knfli6s k|of]u ug'{ /fd|f] x'G5 . g]kfndf klg s[lif sfo{sf] nflu nlIft lasl;t b]zx¿n] k|of]u ug]{ Knfli6s ;d]t pknAw x'g yfn]sf]n] s]xL dx+uf] ePtfklg Joj;flos v]tLdf ;f] Knfli6ssf] k|of]uaf6 pTkfbg a9fpg ;lsg] ;Defjgf b]lvPsf] 5 .

  Ø  Knfli6s 3/df sL/fsf] k|sf]k sd ug{ rf/}lt/ sL/f gl5g]{ ;fO{hsf] Kjfn ePsf] ;]tf] gfO{ngsf] hfnLsf] k|of]u ug{ ;lsG5 .

  Knfli6s 3/sf] lgdf{0f ubf{ Wofg lbg' kg]{ s'/fx¿

  Ø  3/sf] lgdf{0f ubf { ;d'Gb|L ;txaf6 prfO{, tfks|d ,cfb|tf, xfafsf] axfasf] lbzf tyf nufpg] hftdf larf/ k'–ofpg' kb{5 .

  Ø  ;d'Gb|L ;txaf6 prfO sd ePsf] 7fpF 5 eg] ;fdfGotof tfks|d a9L x'g] x'Fbf 3/ cUnf] agfpg' kb{5 . a9L prfO{ ePsf] 7fpFdf tfkqmd sd x'g] x'Fbf tfkqmd a9fpg Knfli6s 3/ xf]rf] agfpg' kb{5  . *)) b]lv !!)) ld6/ ;Ddsf] prfO{df w'/L vfFjfsf] prfO{ $ dL / 5]psf] vfFaf # ld6/, !!))  b]lv !$)) ;Dd w'/L vfFjf #=% / 5]psf] @=% dL / !$)) b]lv !()) dL ;Dd 3'/L vfFaf # dL / 5]psf] vfFaf

  @ dL sfod   ubf{  uf]neF]8f, sfFqmf nufotsf t/sf/L ;kmntfk"a{s a]df};ddf

  s[lif 8fo/L @)&@

  pTkfbg ug{ ;lsG5 .

  Ø  a9L udL{ x'g] 7fpFx¿df Knfli6s 3/ lgdf{0f ubf{  xfaf cf]xf]/ bf]x/ ug]{ 7fpF (Ventilation)  ePsf] agfpg'  kb{5 . o;f] ubf{ tfks|d / cfb|tf lgoq0f ug{ ;xh eO{ /f]u tyf sL/fsf] k|sf]knfO Go'lgs/0f ug{ ;lsG5 . cToflws lr;f] x'g] If]qdf Knfli6s 3/ lgdf{0f ubf{ tfkqmd a9fpg u'df]h cfsf/sf] Knfli6s 3/ lgdf{0f ug'{ kb{5 .

  Ø  tfkqmd / cfb|tf lgoGq0f ug{ Knfli6s 3/sf] cfsf/ w]/} 7"nf] agfpg xF'b}g -7fpFsf] pknAwtf cg';f/ % b]lv ^ dL rf}8fO{ / !) b]vL @% dL= nDafO{ ePsf] 3/  pko'Qm x'G5 _

  Ø  Knfli6s 3/ agfpFbf pko'Qm :nf]k ldnfpg cfjZos x'G5 cGoyf Knfli6sdf kfgL tyf cl;gfn] Iflt k'/\ofpg] ;+efagf x'G5 .

  t/sf/L afnLsf] v]tL ubf{ Wofg lbg'kg]{ s'/f

  Ø  afx|} dlxgf  Pj+ nuftf/  KNffli6s 3/ leq Pp6} t/sf/L afnLsf] v]tL ubf{ /f]u tyf sL/fsf] k|sf]k a9\g hfg'sf] ;fy} df6f]sf] ca:yf klg lau|g hfg] x'bfF Pp6f t/sf/L afnL nufPkl5 e6fdf;,af]8L  nufotsf] sf];]afnL kl/af/sf] afnL nufO km'n km'Ng] ca:yfdf k'u]kl5 df6f]df hf]t]/ 5f]l8lbg' /fd|f] x'G5 . Psrf]l6  t/sf/L lnO;s]kl5  r}q b]vL h]i7 dlxgfsf] kfgL gkg]{ tyf a9L udL{ x'g] l;hgdf Knfli6s 3/sf] Knfli6s x6fP/ ;okqL km"n jf tf]/L /f]kL !–!=% dlxgfsf] ePkl5 df6f]df ldnfO  kf/bzL{  Knfli6sn] #) b]vL $@ lbg;Dd xfjf gl5g]{ u/L 5f]k]df lgdf6f]8 tyf cGo df6f]df /x]sf sL/f tyf /f]usf lhaf0f'nfO lgoGq0f ug{ ;xof]u ub{5 .  Knfli6s 3/df t/sf/L nufpFbf  aiff{ ofddf uf]ne]F8f / lxpFb ofddf sfFqmf,  h's]gL  nfebfos b]lvPsf] 5 .

  ^ ld6/ rf}8fO / @) ld6/ nDafO{sf] Knfli6s 3/ lgdf{0f ubf{ nfUg] vr{

  qm=;+=

  laj/0f

  OsfO{

  kl/df0f

  k|lt O{sfO{

  d\'No ?

  hDdf d'No ?

  1

  afF;

  3gf

  #%

  @))

  &)))

  2

  l;Nkfplng Knfli6s $% lh=P;=Pd

  au{ ld6/

  !%)

  ^)

  ())0

  3

  8f]/L

  s]=hL=

  ())

  !))

  @))

  4

  lsnf

  s]=hL=

  !

  !%)

  !%)

  5

  tf/

  s]=hL=

  @

  !#)

  @^)

  6

  df]lan -k|of]u ul/;s]sf]_ jf cnsqf

  ln6/

  @

  %)

  !))

  7

  ;fdfu|L 9'jfgL vr{

  ?

   

  !)))

  !)))

  8

  ldl:q vr{

   

   

   

   

  8.1

  bIf

  hgf

  %

  &))

  #%))

  8.2

  cbIf

  hgf

  %

  #))

  !%))

   

  hDdf vr{

   

   

   

  @@&!)

  gf]6 M Knfli6ssf] d'No lh=P;=Pd, cg';f/ km/s kg]{ ub{5 .

  ;Demg'kg]{ s'/f M Knfli6s 3/  a]df};dL t/sf/L pTkfbgsf] k"af{wf/ xf] olb a9L pTkfbg tyf cfDbfgL lng] xf] eg] pko'Qm t/sf/Lsf] hftsf] 5gf}6, l;kmfl/; afnL Aoa:yfkg k|lalwsf]canDag tyf  ahf/sf] dfu cg';f/sf] pTkfbg ug{ cfaZos  x'G5  .

evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat tuzla evden eve nakliyat uskudar evden eve nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat beylikdüzü evden eve nakliyat göktürk evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat ataköy evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat göktürk evden eve nakliyat kadiköy evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat silivri evden eve nakliyat şile evden eve nakliyat bostancı evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat beylikdüzü evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bahçeşehir evden eve nakliyat halkalı evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat büyükçekmece evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat göztepe evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat tuzla evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat maslak evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat ataköy evden eve nakliyat yeşilköy evden eve nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat başakşehir evden eve nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat
hack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink instagram takipci kasma su kaçağı bulma su kaçagı bulma su kaçağı tespiti su kaçagı tespiti petek temizleme beyaz eşya hizmeti beyaz eşya servis beyaz esya servisi yetkili servis beyaz eşya servisi beyaz eşya hizmeti Sefaköy Bosch Servisi Sefaköy Arçelik Servisi Sefaköy beko Servisi Sefaköy vestel Servisi Kadıköy Bosch Servisi Kadıköy Arçelik Servisi kadıköy beko Servisi Esenyurt Bosch Servisi Esenyurt Arçelik Servisi Esenyurt beko Servisi Esenyurt vestel Servisi Sultangazi Bosch Servisi Sultangazi Arçelik Servisi Sultangazit beko Servisi Sultangazi vestel Servisi üsküdar Bosch Servisi üsküdar Arçelik Servisi üsküdar beko Servisi üsküdar vestel Servisi Pendik Bosch Servisi Pendik Arçelik Servisi Pendik beko Servisi Pendik vestel Servisi Küçükçekmece Bosch Servisi Küçükçekmece Arçelik Servisi Küçükçekmece beko Servisi Küçükçekmece vestel Servisi Bağcılar Bosch Servisi Bağcılar Arçelik Servisi Bağcılar beko Servisi Bağcılar vestel Servisi Mass deface shell Hostgator config çekme shell Config fucker shell Vhosts fucker shell Sadrazam shell Wso shell C99 shell Cgi master shell r57 shell mini shell config çekme shell wordpress mass index shell symlinks shell alfa shell log silme shell mass config shell r00tshellv1 shell marion001 shell Nabilaholic Privat Shell k2 shell r57 shell mini shell c99 shell recovery shell sadrazam shell wso shell log silme shell mass config cekme shell config fucker shell vhosts fucker shell