maltepe escort maltepe escort atasehir escort cekmekoy escort kartal escort atasehir escort atasehir escort maltepe escort maltepe escort umraniye escort maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kartal escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort bahcesehir escort umraniye escort Sperrmull Berlin best price avcilar kiz yurtlari bayan escort istanbul escort bayan kadıköy escort esenyurt escort bayan istanbul escort travesti porno izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort
Agriculture Information & Communucation Center

कृषि डायरी

  पोष्टहार्भेष्ट

   tfhf s[lif pkhx¿sf] e08f/0fsf] dfkb08 tyf ;]Nkm nfO{km ;'/lIft /fVg ;lsg] cjlw

  ahf/sf] dfu adf]lhdsf] kl/kSj cj:yfdf lnO{Psf] afnL vfFbf :jflbnf] x'g], t/sf/L tyf kmnkm"nx¿nfO{ af/Laf6 ev{/} l6k]sf] h:tf] tfhf cj:yfdf /fvL e08f/f0f cjlw nDJofpFbf xtf/df ;:tf]df a]Rg' kg]{ afWotf gkg]{Ù ahf/sf] dfu adf]lhdsf] kl/kSj cj:yfdf lnO{Ps]f afnL] vfFbf :jflbnf] x'g], laqmL ug]{ cjlw a9fpg ;lsg], ?k, :jfb / af;gf sfod /xg]Ù pkhsf] u'0f:t/df ljZj;lgotf a9\g]Ù sf]:d]l6s Eofn' klg arfpg ;lsg] ePsfn] :t/Lo pTkfbgnfO{ ;]nf/, /li6s, Zf'Go ZlQm jf sf]N8:6f]/df /fVfL ;]Nkm nfO{km a9fpg ;lsg] :fDaGwL ljj/0f tn lbO{G5 .

  qm ;

  afnLsf] gfd

  e08f/0f ug]{

  pko'Qm tfkqmd

  -l8=;]=_

  pko'Qm cfb|tf

  -k|ltzt_

  clwstd lr:ofg

  -l8=;]=_

  cg'dfgLt e08f/0f cjlw

  !

  :ofp

  $

  ()–(%

  – !=%

  !–@ dlxgf

  @

  ;'Gtnf

  $–&

  ()–(%

  – !=!

  @–$ xKtf

  #

  s]/f

  !#–!%

  ()–(%

  – )=*

  !–$ xKtf

  $

  cDjf

  %–!)

  ()

   

  @–# xKtf

  %

  e'O{s6x/

  &–!#

  *%–()

  – !=!

  @–$ xKtf

  ^

  ?v s6x/

  !#

  *%–()

   

  @–$ xKtf

  &

  gf:kftL

  – !=%– )=%

  ()–(%

  – !=&

  @–& dlxgf

  *

  cgf/

  %–&=@

  ()–(%

  – #=)

  @–# dlxgf

  (

  lslj

  )

  ()–(%

  – )=(

  #–% dlxgf

  !)

  lnlr

  !–@

  ()–(%

   

  #–% XKtf

  !!

  e'O{ :ofp

  !#

  ()–(%

  – @=@

  @–$ xKtf

  !@

  cfFk

  !#

  *%–()

  – !=$

  @–# xKtf

  !#

  d]jf

  &–!#

  *%–()

  – )=(

  !–# xKtf

  !$

  Pef]sf8f]

  #–&

  *%–()

  – !=^

  @–$ xKtf

  !$

  ;fu

  )

  ()–(%

   

  &–!$ lbg